Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle website van Tuin Online Comm.V., meer bepaald

- www.boomschors.be
- www.houtpellets-online.be
www.strooizoutkopen.be

Artikel 1: De prijzen

1.1 Alle vermelde prijzen zijn vermeld in Euro en inclusief alle taxen (BTW).
1.2 Alle bestellingen, ongeacht hun aard, zijn te betalen in euro.
1.3 Transportkosten worden apart aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
1.4 Tuin Online Comm.V. behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen.
1.5 Tuin Online Comm.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in de aanbiedingen, en ruimer in de gehele website, zouden voorkomen.

Artikel 2: Eigendomsbewijs

2.1 De producten blijven eigendom van Tuin Online Comm.V., totdat de prijs volledig en definitief is voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen. Niettemin draagt de koper het risico van verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen.

Artikel 3: Betaling

3.1 Voor de bestellingen van producten zijn de volgende betalingsmogelijkheden van toepassing:
1. Bij levering enkel mits mail ter bevestiging van klant : cash
2. Vooruitbetaling via overschrijving.
3. Betaling bij bestelling met Visa.(via Ogone)
4. Betaling bij bestelling met MasterCard.(via Ogone)
5. Betaling bij bestelling met Bancontact/Mister Cash (via Worldline)

Artikel 4: Wanbetaling

4.1 Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 Euro.

Artikel 5: Bevestiging van bestelling

5.1 Uw online bestelling is pas definitief wanneer deze bevestigd is door Tuin Online Comm.V. via e-mail.

Artikel 6: Levering

6.1 De producten worden pas verstuurd nadat Tuin Online Comm.V. de volledige betaling heeft ontvangen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen of tenzij bij levering onder rembours.
6.2 De producten worden verstuurd naar het adres (thuisadres of elders) dat u hebt opgegeven bij de bestelling.
6.3 De op de website vermelde leveringstijden zijn indicatief en niet bindend. Indien de bestelde producten niet binnen de 30 dagen worden geleverd, kan de overeenkomst als ontbonden beschouwd worden. Tuin Online Comm.V. zal dan onmiddellijk de reeds betaalde sommen terugstorten.
6.4 Het niet of laattijdig leveren, kan in geen geval een eis tot schadevergoeding rechtvaardigen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1 De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de consument toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij van de verkoop afziet.
7.2 Wanneer de koper wil afzien van zijn aankoop kan hij dat doen mits hij een 'Retouraanvraag' aan Tuin Online Comm.V. bezorgt binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product. De goederen moeten na bevestiging door Tuin Online Comm.V. binnen de 14 dagen worden teruggestuurd naar Tuin Online Comm.V. en dit in de oorspronkelijke, onbeschadigde, volledige en originele staat en verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruikershandleiding en een kopie van de factuur en/of leveringsbon.
7.3 Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte en/of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.
7.4 Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Tuin Online Comm.V. de eventuele betaalde sommen terugbetalen, waarvan de kosten van levering in mindering zullen gebracht worden. (met een minimum van 50,00 Euro).
Bij grote wijzigingen of annulatie van bestellingen met betalingen via bankkaarten, wordt de door ons betaalde commissie op de oorspronkelijke betaling in rekening van de klant gebracht. Bij betaling met Bancontact/Mistercash is dit 1,5 % op het totaal bedrag +0,86 € per transactie. Bij betaling met Visa/Mastercard bedraagt dit 2 % op het totaal bedrag +0,86 € per transactie.

Artikel 8: Garantiebepalingen

8.1 Voor de garantiebepalingen verwijzen wij naar onze fabrikanten.
Indien er zich problemen voordoen, zullen wij deze in samenspraak met de fabrikant proberen op te lossen.

Artikel 9: Persoonlijke gegevens

9.1 Uw gegevens worden doorTuin Online Comm.V. enkel voor interne aangelegenheden gebruikt.
9.2 Tuin Online Comm.V. verbindt er zich toe om geen persoonlijke informatie te verstrekken aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden; met uitzondering van de wettelijke informatieverschaffing.
9.3 Tuin Online Comm.V. leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.
9.4 De klant kan steeds zelf zijn gegevens aanpassen door het zenden van een mail of een aangetekend schrijven.

Artikel 10: Goedkeuring

10.1 U verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd voor u uw bestelling hebt geplaatst. Door het plaatsen van uw bestelling, aanvaardt u deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.
10.2 Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven al de overige punten van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van kracht.

Artikel 11: Toepasbaar recht

11.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben. Voor ieder geschil tussen beide partijen erkent de koper de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.

Artikel 12: Geschillen / klachten

12.1 Voor klachten of geschillen verwijzen wij u verder naar het ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr/.